Adak Birds

Whimbrel

(Return to Bird List)

 

May 20 2011 - Whimbrel (variegatus) Siberian race


 

May 20 2011 - Whimbrel (variegatus) Siberian race


 

May 20 2011 - Whimbrel (variegatus) Siberian race


 

May 23 2011 - Whimbrel (variegatus) Siberian race


 

May 21 2013 - Whimbrel (Asian race), Clam Lagoon


 

May 24 2015 - Whimbrel (variegatus) Siberian race


 

May 29 2016 - "Siberian" Whimbrel, Landing Lights Beach